2017/Jun/20

เว็บไซต์ Anime! Anime! ได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ในหัวข้อ "ตัวละครชายในอนิเมคนใดจะเป็นคุณพ่อที่ดีในอนาคต"
เปิดให้ร่วมตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่วันที่ 8-11 มิ.ย. 2017 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,171 คน
เป็นผู้หญิงมากกว่า 60% อายุระหว่าง 20-29 ปี 30% และอยู่ในวัยทีนมากถึง 60% ได้ผลสรุปออกมา ดังนี้

ตัวละครชายในอนิเมที่จะเป็นคุณพ่อที่ดีในอนาคต

ที่มา Anime! Anime!